Technik robót wykończeniowych w budownictwie organizuje, koordynuje i kontroluje wykonywanie robót wykończeniowych przez zespoły robocze. Posługuje się dokumentacją budowlaną. Opracowuje projekty organizacji budowy i robót wykończeniowych. Wykonuje pomiary niezbędne do prowadzenia robót wykończeniowych w budownictwie. Sporządza przedmiary i obmiary robót wykończeniowych. Prowadzi dokumentację budowy. Sporządza harmonogramy robót wykończeniowych, zatrudnienia, pracy maszyn, dostawy, zużycia i zapasów materiałów. Specjalizuje się w sporządzaniu kosztorysów robót wykończeniowych.
Może też wykonywać i nadzorować organizację zadań zawodowych związanych z: zagospodarowaniem terenu budowy, montażem, użytkowaniem i demontażem rusztowań stosowanych podczas wykonywania robót wykończeniowych, organizowaniem i koordynowaniem prac związanych z wykonywaniem robót wykończeniowych w obiektach budowlanych. Praca w tym zawodzie wykonywana jest przede wszystkim wewnątrz budynków, ale również na wolnym powietrzu.

Technik robót wykończeniowych w budownictwie prawie zawsze pracuje w zespole ludzi. W czasie wykonywania pracy współpracuje ze swoimi zwierzchnikami i nadzorem technicznym. Często kontaktuje się z inwestorami obiektów budowlanych. Zdecydowana większość techników robót wykończeniowych w budownictwie pracuje w firmach wykonawczych.

Zawód wymaga dobrego stanu zdrowia, sprawnego układu kostno-stawowego, rozwiniętej wyobraźni przestrzennej, łatwego koncentrowania się i podzielnej uwagi, odpowiedzialności oraz wyczucia proporcji i estetyki. Dla prowadzących roboty ważna jest umiejętność nawiązywania kontaktów i bezkonfliktowego współdziałania ze współpracownikami.

Absolwent tego kierunku może być zatrudniony w:

  • przedsiębiorstwach budowlanych;
  • firmach remontowo – wykończeniowych;
  • biurach projektowych;
  • organach administracji państwowej i samorządowej;
  • wytwórniach i hurtowniach materiałów budowlanych;
  • administracjach budynków i firmach zarządzających nieruchomościami.

oraz prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług budowlanych lub kontynuować naukę na studiach technicznych.

Technik robót wykończeniowych w budownictwie jest nowym zawodem. Jego utworzenie jest wynikiem rekomendacji ze strony pracodawców branży budowlanej, w opinii których rynek budowlany oczekuje coraz wyższej jakości prac wykończeniowych oraz nowoczesnej jakości stosowanych materiałów i rozwiązań.

Zapotrzebowanie na pracowników w tym zawodzie występuje zarówno w Polsce, jak i innych krajach Unii Europejskiej.

Projekty

Partnerzy