EFSI poziom

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

oś priorytetowa: XII. Infrastruktura edukacyjna

działanie: 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego

poddziałanie: 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT

2016-10-01 - 2019-12-31 „Mistrzowie zawodu – budowa hali warsztatowo – dydaktycznej w KCEZ w Katowicach”

Projekty

Partnerzy