EFS poziom

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020

(Europejski Fundusz Społeczny)

oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs

2016-07-01 - 2018-06-30 „Wędrówki szlakami nowoczesnej edukacji – zajęcia dla uczniów katowickich szkół”

 

REGULAMIN - POBIERZ

 

Załączniki do regulaminu:

Załącznik 1a

Załącznik 1b

Załącznik 2

Załącznik 3a

Załącznik 3b

Załącznik 4a

Załącznik 4b

Załącznik 5

Załącznik 6a

Załącznik 6b

Załącznik 7

 

Projekty

Partnerzy