EFS poziom

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020

(Europejski Fundusz Społeczny)

oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

działanie: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku

pracy – kształcenie zawodowe uczniów

poddziałanie: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT

2019-01-01 - 2019-12-31 „KCEZ stawia na zawodowstwo”

Projekty

Partnerzy