Od października 2016 r. do stycznia 2017 r. nauczyciel bibliotekarz przy współpracy z nauczycielami języka polskiego przygotował i przeprowadził pogadanki  na temat  „Pozytywnego wpływu czytania na rozwój potencjału intelektualnego oraz  poznawczego ucznia”. W zajęciach udział wzięli uczniowie klas Technikum IC, IB, IIA, IVA, IV B i ZSZ III a. Na zajęciach wykorzystano metodę „burzy mózgów” oraz wykonano plakaty nawiązującego do omawianego zagadnienia. Uczniowie chętnie angażowali się w dyskusję na temat pozytywnego wpływu czytania na rozwój intelektualny człowieka.

Wśród powyższych aspektów czytania w wypowiedziach uczniów najczęściej pojawiały się:
- czytanie rozwija wyobraźnię,
- czytanie pobudza kreatywność,
- czytanie rozwija  samodzielne i twórcze myślenie,
- czytanie doskonali pamięć (czytelnicy mają lepszą pamięć niż np. miłośnicy seriali),
- czytanie uczy koncentracji, tak potrzebnej zwłaszcza obecnie - w dobie wszechobecnego szumu informacyjnego,  
-  czytanie umożliwia i ułatwia uczenie się-zdobywanie wiedzy,
- dzięki czytaniu poznajemy kulturę, historię, przyrodę itp., czyli poszerzamy swoje horyzonty umysłowe,
-  czytając dobre książki, wzbogacamy słownictwo,
- czytając wartościową literaturę, obcujemy z pięknym językiem, doskonalimy poprawną polszczyznę,|
-  czytając utrwalamy reguły ortograficzne,
- czytanie książek ułatwia nam relacje ze znajomymi-możemy o przeczytanych książkach porozmawiać, wymienić opinie,
-  interesująca książka skłania do refleksji, angażuje do przemyśleń.
       W czasie „giełdy pomysłów” oprócz wartości poznawczych czytania pojawiały się również spostrzeżenia dotyczące wpływu książek na nasze emocje. Uczniowie zauważali, że książka może nas wzruszać, uwrażliwiać. Czytając, odczuwamy różne emocje, a także możemy odreagować te negatywne. Poznając książkowych bohaterów, utożsamiając się z nimi-lepiej poznajemy drugiego człowieka, kształtujemy empatię.        

    Co znamienne, w wypowiedziach uczniów powtarzała się uwaga, że chętniej sięgają po książki spoza kanonu lektur.
    Bardzo ciekawe pod względem merytorycznym oraz koncepcyjnym były plakaty wykonane na udostępnionych uczniom arkuszach (zdjęcia plakatów w załączeniu do sprawozdania). Uczniowie zestawiali kulturę książki z kulturą obrazkową. Przeciwstawiali szkodliwe oddziaływanie telewizji i Internetu-pozytywnemu wpływowi czytania książek.

    Kolejnym przedsięwzięciem dotyczącym realizacji zadania na temat „Pozytywnego wpływu czytania na rozwój potencjału intelektualnego oraz  poznawczego ucznia” było wykorzystanie metody (flip teaching) i przeprowadzenie w klasie IC odwróconej lekcji: Książka w roli głównej. Uczniowie zostali podzieleni na 4  grupy: gramatyczną, humanistyczną, etymologiczną i metaforyczną. Zadaniem każdej grupy było zebranie informacji, opracowanie bibliografii i przygotowanie krótkiej wypowiedzi, w której wymieniali zalety czytania i  jego pozytywnego wpływu na rozwój potencjału intelektualnego oraz  poznawczego.  Nauczyciele bibliotekarz i polonista wskazali źródła, z których uczniowie mogli  korzystać, przygotowując się przeprowadzenia odwróconej lekcji. Bezcenną pomoc stanowił księgozbiór biblioteki szkolnej. Efekty prac grup pozwoliły poznać różne konteksty, w które wpisuje się książka, od „słowa począwszy ”, poprzez edytorstwo, a skończywszy na kulturowym ujęciu roli książki na przestrzeni wieków.  Uczniowie w swoich wystąpieniach udowodnili, że czytanie poszerza doświadczenia językowe, rozwija słownictwo, uczy wyrażać myśli. Przeczytane w książkach historie uczą dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych, odnajdywania zależności i wyciągania własnych wniosków. Strona edytorska także odgrywa ważną rolę w kształtowaniu postaw poprzez uwrażliwienie na estetykę i funkcjonalność tekstów kultury. Jednym słowem, czytanie kształtuje umiejętność samodzielnego myślenia i formułowania myśli – kompetencji niezbędnych do właściwego funkcjonowania społecznego.


   „Książka jest paszportem do świata, paszport ten pozwala przekraczać granice czasu i przestrzeni, przynosi człowiekowi radość i przyczynia się do jego rozwoju. Dla czytelnika książka może być wiernym towarzyszem życiowym, inspiratorem marzeń albo źródłem mądrości. Czytelnik jest obdarzony wolnością wyboru tematu, jak i wyznaczania celu swej lektury, dzięki temu książka staje się środkiem uprzywilejowanego komunikowania się z innymi ludźmi.” Leon Marszałek
Opracował nauczyciel bibliotekarz: Dorota Suwart

Projekty

Partnerzy