Przyjmowanie uczniów z zagranicy – informacje podstawowe

Kwestie przyjęcia uczniów z zagranicy do szkół w Polsce reguluje

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 31).

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 10 stycznia 2015 r.

Wiadomości podstawowe

Regulacje rozporządzenia w zakresie przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek dotyczą zarówno dzieci i uczniów-cudzoziemców jak i obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw. Wynika to z faktycznej zbieżności sytuacji osób przybywających do polskiego systemu oświaty z zagranicy – niezależnie od posiadanego obywatelstwa.

W przypadku szkół ponadgimnazjalnych uczniowie będą kwalifikowani do odpowiedniej klasy oraz przyjmowani do szkół na wolne miejsca, po spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu dla poszczególnych typów szkół, tj. posiadania zaświadczenia lekarskiego, pisemnej zgody rodziców, wyników.

W rozporządzeniu określono również kompetencje dyrektora szkoły w zakresie organizowania w danej szkole procesu przyjmowania uczniów powracających
z zagranicy, warunki przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej oraz procedurę odwoławczą w przypadku odmowy przyjęcia ucznia przybywającego z zagranicy do szkół ponadgimnazjalnych.

Wyciąg z Rozporządzenia

 

§ 6. Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr oraz przyjmowany do:

 

2) publicznej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzącej kształcenie zawodowe – na podstawie dokumentów i zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, o którym mowa w art. 20f ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami;

 

§ 12. 1. Jeżeli uczeń przybywający z zagranicy nie może przedłożyć dokumentów, zostaje zakwalifikowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr oraz przyjęty do publicznej szkoły lub publicznej placówki na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Przepisy § 4–8, § 10, § 11 i § 13–15 stosuje się.

2. Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustala dyrektor szkoły lub placówki. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza dyrektor szkoły lub placówki, z udziałem, w razie potrzeby, nauczyciela lub nauczycieli.

3. W przypadku ucznia przybywającego z zagranicy, który nie zna języka polskiego, rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza się w języku obcym, którym posługuje się uczeń przybywający z zagranicy. W razie potrzeby należy zapewnić w rozmowie kwalifikacyjnej udział osoby władającej językiem obcym, którym posługuje się uczeń przybywający z zagranicy.

 

§ 13. 1. W przypadkach, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2–4, ust. 2 pkt 2–4, § 5 pkt 2–4, § 6, § 7, § 8 ust. 2 i § 10, uczeń przybywający z zagranicy, po spełnieniu odpowiednio warunków, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 i 4, ust. 2 pkt 2–4, § 5 pkt 2–4, § 6, § 7, § 8 ust. 2 i § 10, jest przyjmowany do publicznych szkół i placówek przez dyrektora szkoły lub placówki, na wniosek rodziców ucznia przybywającego z zagranicy lub na wniosek pełnoletniego ucznia przybywającego z zagranicy.

2. W terminie 7 dni od dnia odmowy przyjęcia ucznia przybywającego z zagranicy do publicznej szkoły lub publicznej placówki, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2–4, ust. 2 pkt 2–4, § 5 pkt 2–4, § 6, § 7, § 8 ust. 2 i § 10, rodzic ucznia przybywającego z zagranicy lub pełnoletni uczeń przybywający z zagranicy może wystąpić do dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia ucznia przybywającego z zagranicy do danej publicznej szkoły lub publicznej placówki.

3. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica ucznia przybywającego z zagranicy lub pełnoletniego ucznia przybywającego z zagranicy z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia.

 

§ 16. 1. Dla osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, organ prowadzący szkołę organizuje w szkole, w której uczeń realizuje naukę zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego, dodatkową, bezpłatną naukę języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego.

2. Dodatkowe zajęcia lekcyjne z języka polskiego są prowadzone indywidualnie lub w grupach w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, nie niższym niż dwie godziny lekcyjne tygodniowo.

3. Tygodniowy rozkład oraz wymiar godzin dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego ustala,

w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, dyrektor szkoły, w której są organizowane te zajęcia.OFERTA SZKOŁY W JĘZYKU:

ROSYJSKIM

ANGIELSKIM

NIEMIECKIM

 

Polecamy stronę:

http://www.migrant.info.pl/Informacje_wa%C5%BCne_dla_cudzoziemc%C3%B3w.html
Projekty

Partnerzy