OGÓLNE CELE I ZADANIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników. W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy. W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki. Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Opracowany program nauczania pozwoli na osiągnięcie powyższych celów ogólnych kształcenia zawodowego.

INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK REALIZACJI NAGRAŃ I NAGŁOŚNIEŃ

Zawód technik realizacji nagrań i nagłośnień jest zawodem szerokoprofilowym. Zakresem swym obejmuje realizację dźwięku w studio i poza nim, przy produkcji różnego rodzaju nagrań i nagłośnień: na estradzie, planie filmowym, teatralnym, radiowym i telewizyjnym. Zadania zawodowe obejmują: przygotowanie i obsługę systemów mikrofonowych do nagrań z uwzględnieniem różnych technik rejestracji, systemów mikrofonowych do nagłośnień uwzględniających różne systemy projekcji, przygotowanie i obsługę systemów rejestrująco-odtwarzających, systemów nagłaśniających i przetwarzających dźwięk. Obsługa odbywa się zarówno we współpracy z reżyserem, jak i w przypadku prostszych zadań, samodzielnie. Technik realizacji nagrań i nagłośnień zajmuje się również, edycją, montażem, przetwarzaniem i synchronizacją dźwięku, aż po finalizację projektu dźwiękowego. W zadaniach uwzględnienia również technologię MIDI, wiedzę z zakresu percepcji dźwięku oraz akustyki.

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK REALIZACJI NAGRAŃ I NAGŁOŚNIEŃ

W dzisiejszych czasach trudno wyobrazić przekazy informacyjne lub artystyczne pozbawione dźwiękowej informacji. Od filmów czy reklam z bogatą warstwą dźwiękową, poprzez kluby, restauracje wypełnione muzyką, po systemy ostrzegawcze czy książki audio, wszędzie odtwarza się uprzednio zarejestrowane i zmontowane nagrania. Informacja dźwiękowa stała się wszechobecna. Zawód technik realizacji nagrań i nagłośnień kształci osoby zdolne do przygotowania jej zarówno w ramach olbrzymich korporacji, jak i na drodze indywidualnej. Jest to możliwe dzięki rozwijającej się komputerowej technologii rejestracji i edycji dźwięku. Zawód technik realizacji nagrań i nagłośnień jest profilowany zarówno na działania studyjne (nagranie, montaż), jak i plenerowe (koncerty), które stają się coraz bardziej popularną formą rozrywki. Elastyczność techników wykształconych w tym zawodzie pozwala na zaangażowanie ich do wielu różnych zadań związanych z dźwiękiem, które zmieniają się sezonowo (np. plenerowe imprezy w lecie, nagrania muzyczne w zimie). Produkcji dźwięku stawia się coraz większe wymagania dotyczące nie tylko jakości, ale czasowi poświęconemu na ich przygotowanie. Kształcenie w tym zawodzie zwraca na ten element szczególną uwagę. Absolwenci zawodu technik realizacji nagrań i nagłośnień mogą pracować praktycznie w każdym miejscu, w którym produkowany jest dźwięk. Ich uniwersalne przygotowanie pozwala na szybkie przebranżowienie się i dostosowanie do nowych standardów produkcji lub wymagań technicznych.

Projekty

Partnerzy