Realizując zadania związane z projektem „Biblioteka przyjazna uczniowi” w październiku 2016 r. przeprowadziłam szkolenia mające na celu zapoznanie z zasadami korzystania
z tradycyjnych katalogów bibliotecznych, alfabetycznego i rzeczowego. Szkolenie z zakresu umiejętność korzystania z katalogów kartkowych i elektronicznych oraz księgozbioru podręcznego odbywa się dla klas pierwszych cyklicznie.

W czasie zajęć bibliotecznych uczniowie poznają budowę katalogu, schemat UKD oraz elementy opisu bibliograficznego. Kształcą umiejętności posługiwania się katalogiem poprzez wykonywanie zadań polegających na samodzielnym wyszukaniu wskazanej przez bibliotekarza pozycji książkowej. Uczniowie dobrze potrafią posługiwać się katalogami kartkowymi, ale dość rzadko z nich korzystają, ponieważ większość bibliotek innych sieci jest już skomputeryzowana. Biblioteka szkolna jest w trakcie komputeryzacji i na chwilę obecną nie posiada katalogu elektronicznego.

Biblioteczne katalogi kartkowe ustąpiły miejsca katalogom on-line. Dzięki nim możemy sprawdzić, czy określona książka jest dostępna w danej bibliotece, na której półce można ją znaleźć i czego dotyczy.
Korzystanie z wszystkich tych zasobów wymaga pewnych umiejętności. Często nie znamy tytułów książek, które poruszają interesujące nas tematy. Można jednak do nich dotrzeć poprzez:

-   wyszukiwanie po hasłach przedmiotowych w katalogach bibliotecznych,
-   przeszukiwanie bibliografii przedmiotowych dostępnych w internecie lub wydrukowanych w książkach,
-   przeglądanie przypisów w artykułach i książkach na pokrewne tematy.


   Aby poznać zasady wyszukiwania informacji w katalogach elektronicznych i zasoby innych bibliotek znajdujących się na terenie miasta organizuję wycieczki dydaktyczne m. in. do Biblioteki Śląskiej, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach oraz do Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach. Uczniowie podczas tych wizyt uczą się posługiwać katalogiem elektronicznym.


   W lutym 2017 r. młodzież z klas pierwszych technikum uczestniczyła w warsztatach „Sztuka szukania - w labiryncie Internetu”, zorganizowanych przez CINiBA. Uczniowie mieli możliwość nauczyć się jak w krótkim czasie znaleźć najprostszy sposób dotarcia do informacji potrzebnych w nauce. Poznali wachlarz możliwości, jaki stwarza nowoczesna biblioteka akademicka poprzez prezentację narzędzi służących do wyszukiwania informacji. W czasie interaktywnych zajęć i praktycznego treningu dowiedzieli się czym są profesjonalne źródła informacji, skąd czerpać informację o e-zbiorach. Na zakończenie spotkania odbyło się zwiedzanie i prezentacja CINiBA.

Uczestnicy zajęć po odbytym szkoleniu:

-    wiedzą, jakie są najważniejsze źródła informacji naukowej i potrafią z nich korzystać w podstawowym zakresie;
-    potrafią samodzielnie określić potrzebę informacyjną;
-    potrafią samodzielnie dokonać wyboru źródeł informacji w zależności od potrzeby informacyjnej;
-    wiedzą, że w praktyce szkolnej i akademickiej należy stosować różnorodne źródła informacji;
-    rozumieją znaczenie doboru właściwych źródeł informacji dla efektów swojej pracy;
-    wyrabiają sobie nawyk korzystania z baz danych i publikacji elektronicznych, zwłaszcza w przestrzeni tzw. „szarego internetu”.

 

Opracował nauczyciel bibliotekarz: Dorota Suwart

Projekty

Partnerzy